صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

دکتر مینو رجائی  (ریاست مرکز)

 

 

دانلود cv

دکتر مهین عسکری                   

دانلود cv

دکتر سید عبدالوهاب تقوی

دانلود cv

خانم صغری فلاحی

دانلود cv

دکتر ریاضی

دانلود cv

دکتر الهام کاظمی

دانلود cv

دکتر محمد ناتمی

دانلود cv

دکتر سامیه کریمی

دانلود cv

دکتر علی حاجب

دانلود cv

دکتر مریم عزیزی

دانلود cv

دکتر نسیبه روزبه

دانلود cv

دکتر زهرا خشاوی

دانلود cv

خانم سکینه دادیپور

دانلود cv

دکتر فاطمه بازرگانی پور

دانلود cv

خانم مهناز زمانی

دانلود cv

دکتر الهام بوشهری

دانلود cv

دکتر آذین علوی

دانلود cv

اقای محسن آزاد

دانلود cv

دکتر سعیده شهسواری

دانلود cv

دکتر شهرام رزمجو

دانلود cv

خانم مریم مریدی

دانلود cv

دکتر مهرداد صولتی

دانلود cv

خانم کبری کمالی

دانلود cv

دکتر عبدالعظیم نجاتی زاده

دانلود cv

خانم فاطمه درساره

 

 

 

دکتر پونه نیکوئی

دانلود cv