صفحه اصلی > فعالیت های مرکز  > H-index اعضای مرکز 

H-index

                Citation

 

Papers

 

رتبه علمی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام خانوادگی

نام

3

41

52

استاد

زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان. فوق تخصص پریناولوژی

رجائی

دکتر مینو

 

7

121

28

استادیار

بهداشت باروری

PHD

بازرگانی پور

دکتر فاطمه

3

24

28

مربی

پزشکی مولکولی

phd

فلاحی

دکتر صغری

2

13

26

 

آموزش بهداشت

کارشناس ارشد

دادی پور

سکینه