اختراعات

نام

عنوان اختراع

سمت

صغری فلاحی

کپسول درمان ناباروری

 

عضو شورای پژوهشی  مرکز ناباروری

دکتر نسیبه روزبه

افشانه گیاهی درخت کرت بر ترمیم زخم های اپیزیاتومی و برگشت قدرت عضلات کف لگن بعد از زایمان

عضو شورای پژوهشی  مرکز ناباروری

 

   دانلود : invention.pdf           حجم فایل 400 KB