صفحه اصلی > تماس با ما  

آدرس ما: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم ، روبروی مرکز پرتو درمانی امید ،

طبقه اول ساختمان سوانح و سوختگی شفا

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

ایمیل مرکز: hgrc@hums.ac.ir

تلفن : 33347001-076 داخلی2362

فکس: 33335791-076