صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اولویت های پژوهشی 

با توجه به اینکه در استا ن هرمزگان ناباروری شایع بوده واین مسئله هم ازنظرعاطفی واقتصادی خانواده وجامعه راتحت تأثیرمی گذارد و از آنجاییکه انجام مطالعات كاربردي در اين زمینه مورد لزوم  است ،تصميم گرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مركزي به منظور متمركز نمودن امكانات و توانایی هاي اين حوزه علمی تاسیس گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات اوليه، و پیگیری جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان "مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان" با هدف  تعیین نیاز های اولویت دار حال و آینده سلامت باروری و درمان ناباروری راه اندازی شد و فعالیت خود را از سال 1386 در بیمارستان شریعتی آغاز نمود، سپس در آبان ماه سال1386 موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

طبق روند سالهای گذشته در سال جاری نیز این مرکز اقدام به تعیین اولویتها ی مرکز نمود. بدین منظور از اعضاء مرکز خواسته شد تا نظرات خود را با در نظر گرفتن اهمیت تحقیقات ناباروری ارسال کنند. پس از جمع بندی نظرات اعضاء اولویتها در جلسات شورای پژوهشی مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لیست نهایی اولویتها تدوین شد.

 

   دانلود : olavyat.pdf           حجم فایل 119 KB