صفحه اصلی > تماس با ما  

آدرس ما: مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی پیامبر اعظم ، روبروی مرکز پرتو درمانی امید ،

طبقه اول ساختمان سوانح و سوختگی شفا

مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تلفن تماس: 33347001-076 داخلی 2362