صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اعضای مرکز > شورای پژوهشی 

 

                                

 

 

 


ردیف

 

نام و نام خانوادگی                      

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

نوع عضویت

1

دکتر مینو رجایی

زنان و زایمان

استاد

رئیس مرکزو

عضوهیئت موسس

2

دکترمریم عزیزی

زنان،زایمان ونازایی

استادیار

تمام وقت

3

دکتر فاطمه عینی

بیولولوژی تولیدمثل

استادیار

تمام وقت

4

دکتر نسیبه روزبه

بهداشت باروری

استادیار

نیمه وقت

5

دکتر زهرا برزوئی

بیولولوژی تولیدمثل

غیرهیئت علمی

تمام وقت

6

دکترمعصومه خیراندیش

غدد ومتابولیسم

استادیار

نیمه وقت

7

دکتر آذین علوی

زنان وزایمان

استادیار

نیمه وقت

8

خانم سهیلا مرادی

مامایی

غیرهیئت علمی

نیمه وقت

9

دکترسعیده شهسواری

زنان وزایمان

استادیار

نیمه وقت

10

دکتر ناصر ریاضی

ارولوژی

غیرهیئت علمی

نیمه وقت

11

دکتر پونه نیکویی

ژنتیک

غیرهیئت علمی

نیمه وقت

12

دکترسعید حسینی تشنیزی

آمار

مربی

نیمه وقت

13

دکتر محمد ناتمی

اورولوژی

غیرهیئت علمی

نیمه وقت

14

دکتر محمد شکاری

ژنتیک انسانی

دانشیار

نیمه وقت

15

دکتر پگاه موسوی

بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

تمام وقت

16

دکتر محمود امیدی

توکسیکولوژی

استادیار

 

تمام وقت

17

خانم مهشید محبوبی

مامایی

غیرهئیت علمی

تمام وقت