صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اعضای مرکز > هیئت موسس 

 نام

 

نام خانوادگی

تخصص

رتبه علمی

دانشگاه محل کار

دانلودCV

مینو

رجایی

متخصص زنان و زایمان

دانشیار

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دانلودCV

شاهرخ

رجایی

متخصص بیماریهای قلب اطفال

دانشیار

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دانلودCV

شهرام

زارع

متخصص آمار

دانشیار

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دانلودCV

آذین

علوی

متخصص زنان.فلوشیپ طب مادر و جنین

استادیار

دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني هرمزگان

دانلودCV