عنوان

نویسندگان

نویسنده

مجله

ایندکس

سال

Amblyopia screening in children in Bandar Abbas (Iran) during 2011-2012

Ali Safari Moradabadi1, Amin Ghanbarnejad2, Ali Bani-Hashemi3, Leila Taghi    Pourshoorijeh4,Mehrdad

Tofighi5,Tahereh Zamzam5, Sakineh Dadipoor 4

مسئول

Electronic physician

pubmed

93

 

Investigating causes of infant mortality in hospital of 

children during 2010-2011 in Bandar Abbas

Ali Safari Moradabadi Amin GhanbarnejadAli Bani-Hashemi Leila aghi  oorijeh,Mehrdad

Tofighi,Tahereh Zamzam, Sakineh Dadipoor

 

نویسنده اول

Iranian Journal of neonatology

Scopus

 

93

شيوع پرفشاري خون در افراد بالاي 30 سال شهر بندرعباس

علي صفري مرادآبادي  امين قنبرنژاد  دكتر مرضيه نيك پرور  سكينه دادي پور  سكينه فلاحي

نویسنده مسئول

مجله پزشكي هرمزگان

ISC

93

بررسي علل مرگ و مير شيرخواران زير يك سال بيمارستان كودكان شهر بندرعباس طي   90- سالهاي 91

علي صفري مرادآبادي  دكتر مينو رجايي  دكتر سلما نادري  امين قنبرنژاد  سكينه دادي پور  سكينه فلاحي

نویسنده مسئول

مجله پزشكي هرمزگان

ISC

93

عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: یک مطالعه مبتنی برجمعیت

سکینه        دادیپور

عبدالحسین مدنی،

امین قنبرنژاد صفری مرادی فیروز امانی، 

 

نویسنده اول

فصلنامه علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقا ء  سلامت 

ISC

93

بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان  بندرعباس

سکینه دادی پور  مینو رجایی عبدالحسین مدنی ، ارسلان احمدی کانی گلزار ، بتول کریمی ، راضیه اقبالی ، علی صفری 

مرادآبادی

نویسنده اول

مجله علمی پژوهشی  پارس دانشگاه علوم پزشکی جهرم

ISC

93

Comparison between Azithromycin and  Cephalexin for Preventing Infection after  Cesarean Section in Obese Patientn

Maryam Azizi1, Minoo Rajaei1, Maryam Abbasian, Amin Ghanbarnejad, Aida Najafian1,

Maryam Iranfar

نویسنده اول

International Journal of Clinical Medicine

pubmed

93

  The Role and Efficacy of   Misoprostol in Pregnancy Termination – A Review Article  

 

 

 

 

 

 

Fibrinolytic effects of Matricaria

 

chamomila in preventing

peritoneal adhesions

 

 Azin Alavi, Forugh Mahmudi, Mohammad Esmaeil Shahrzad, Rokhsare Zare Shahri, Seyed Shojaeddin  

 

 

 

 

Minoo Rajaei1, Aida Najafian1, Soghra Fallahi*2, Iman Asadi 3,Morteza Salimi4, Mohammad

Esmaeil Shahrzad4, TasnimEghbal Eftekhaari2,Kambiz Amjadi Golpaygani3

نفر اول 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفر اول

Advances in Environmental Biology

 

 

 

 

 

 

Bulletin of Environment

 harmacology and Life Sciences

ISC

 

 

 

 

 

 

 

 

ISI

 

 

93

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 Effect of Combined Therapy with Heparin, Clindamycin and

Cefepime on the Prevention of Intra-abdominal Adhesion in

Female Rat

 

 Aida Najafian1, Minoo Rajaei2, Kambiz Amjadi Golpayegani3, Mohsen Dehghani Zahedani4, Morteza

Salimi5, Amin Ghanbarnejad6, Somaye Khakpour

مسئول

 

 

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

 

 

ISI

93

بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل مؤثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی   هرمزگان

سکینه دادی پور ، فاطمه زارع   فائزه    عبدالرضایی زرندی   امین      قنبر    نژاد،رمضان حسن زاده  ، علی صفری مراد آبادی

اول

مجله تحقیقات نظام سلامت

ISC

93

راهبرد های سازگاری در بیماران مبتلا  به سندرم تخمدان پلی کیستیک ، یک مطالعه کیفی ،

فاطمه باز رگانی پور ، ناز آفرین حسینی ، عبدالوهاب تقوی

اول

دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

ISC

93

تحریک تخمک گذاری با   FSH ادراری و نوترکیب : مقایسه میزان بارداری در بیماران نابارور مبتلا به سندرم   تخمدان پلی کیستیک

فاطمه فروزانفرد ، سید غلامبعباس موسوی ، فریبا منصوری ، فاطمه بازرگانی پور

مسئول

دانش و تندرستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

ISC

93

A randomized clinical trial of the efficacy ofapplying a simple protocol of boiledAnethum Graveolens seeds on painintensity and duration of labor stages

Seyedeh Fatemeh Hekmatzadeha, Fatemeh Bazarganipourb,,Jonmohamad Malekzadehc, Fatemeh Goodarzid,Shahintaj Arameshe

مسئول

complementary therapies in medicine

ISC

93

Pregnancy Rate Following Luteal Phase   Support in Iranian Women with Polycystic  Ovarian Syndrome

Fatemeh Foroozanfard, , Hamidreza Saberi, , Seyed Alireza Moraveji,., Fatemeh Bazarganipour, Ph.D

اول

Royan Institute
International Journal of Fertility and Sterility
,

pbmed

93

Sexual Functioning among Married Iranian Women  with Polycystic Ovary Syndrome

Fatemeh Bazarganipour,  Saeideh Ziaei,, Ali Montazeri Fatemeh Foroozanfard, ,
Anoshirvan Kazemnejad, , Soghrat Faghihzadeh

 

 

اول

Royan Institute International Journal of Fertility and Sterility
,

pbmed

93

Prevalence of Gestational DiabetesMellitus in Low risk pregnant
women in the city of Bandar Abbas on April 2012 to October
2013

A. Najafian, S. Fallahi. F.Khasteh Fekr1,M Rajaei 1, S. Aman Elahi, K. Edalat Panah3

اول

 

Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences

 

 

ISI

93

 

 تاثیر برنامه آموزشی بر میزان آگاهی و ترجیح نوع زایمان در زنان نخست زا

 

 علی صفری مراد آبادی، لاله حسنی  ، امین قنبرنژاد  ، عبدالحسین مدنی ، مینو رجایی   سکینه دادیپور

مجله سلامت و مراقبت

مسئول

ISC

93

آگاهى و نگرش ساكنين شهرستان بندرعباس در خصوص اهداى عضو

علی صفری ، عبدالحسین مدنی ،  فاطمه زارع ، فیروز امانی ، سکینه دادی پور

مسئول

فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ISC

93

 

   دانلود : جدول_مقالات_93_.pdf           حجم فایل 296 KB