صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی 

 

اعضای شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری

 

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی

ایمیل

نوع عضویت

لینک سامانه علم سنجی

1

مینو رجائی

متخصص زنان و زایمان،پریناتولوژی

استاد

minoo.rajaei@hums.ac.ir

رئیس مرکزو عضوهیئت موسس

سامانه علم سنجی

2

مریم عزیزی کوتنائی

متخصص زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی و IVF

استادیار

m.azizi@hums.ac.ir

معاون پژوهشی مرکز

سامانه علم سنجی

3

فاطمه عینی

دکترای بیولوژی تولید مثل

استادیار

feini13@hums.ac.ir

هیئت علمی پژوهشی مرکز

سامانه علم سنجی

 

4

ناصر ریاضی

اورولوژیست

استادیار

n.riyazi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

 

5

انسیه صالحی

دکترای بیولوژی تولید مثل

استادیار

salehiensieh@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

6

پگاه موسوی

دکترای بیوتکنولوژی پزشکی

استادیار

pegah.mousavi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

7

محمود امیدی

دکترای توکسیکولوژی

استادیار

toxicology@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

8

آذین علوی

متخصص زنان و زایمان

فوق تخصص پریناتولوژی

استادیار

a.alavi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

9

محمد شکاری

دکترای ژنتیک انسانی

دانشیار

mshekari@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

10

سعیده شهسواری

متخصص زنان و زایمان

استادیار

saeedeh.shahsavari@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

11

میترا کاظمی جهرمی

فوق تخصص غدد و متابولیسم

استادیار

m.kazemijahromi@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

12

نسیبه روزبه

دکترای بهداشت باروری

استادیار

n.roozbeh@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

13

سعید حسینی تشنیزی

دکترای آمار زیستی

مربی

shosseini@hums.ac.ir

نیمه وقت

سامانه علم سنجی

14

معصومه خیراندیش

فوق تخصص غدد و متابولیسم

غیرهیئت علمی

-

نیمه وقت

-

15

پونه نکوئی

دکترای پزشکی مولکولی

غیرهیئت علمی

-

نیمه وقت

-